Алгоритм підготовки та проведення атестації педагогічних працівників

Атестація -

це очікуване педагогом базової, професійної, концептуальної потреби – потреби у визнанні, в конструктивній самооцінці себе і своєї діяльності

в комплексі


Мета атестації:

стимулювання  цілеспрямованого  безперервного  підвищення рівня професійної компетентності педагога, росту його професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення  ефективності навчально-виховного процесу


Основні нормативно-правові документи

Стаття 54 Закону України «Про освiту» вiд 23.05.1991 № 1060 XII:

· педагогiчнi працiвники пiдлягають атестацiї;

·за результатами атестацiї визначаються вiдповiднiсть працiвника займанiй посадi, рiвень його квалiфiкацiї, присвоюються категорiї, педагогiчнi звання;

·порядок атестацiї педагогiчних працiвникiв встановлюється Мiнiстерством освiти України;

·перелiк категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв, порядок їх присвоєння визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

·рiшення атестацiйної комiсiї є пiдставою для звiльнення педагогiчного працiвника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

 

 Закон України «Про дошкiльну освiту» вiд 11.07.2001 № 2628-ІІІ:

·порядок атестацiї педагогiчних працiвникiв системи дошкiльної освiти визначає спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi освiти i науки (ч. 1 ст. 19);

·звiти педагогiчних працiвникiв, якi проходять атестацiю, заслуховує педагогiчна рада дошкiльного навчального закладу (ч. 2 ст. 20);

·атестацiя педагогiчних працiвникiв дошкiльного навчального закладу незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форми власностi є обов’язковою i здiйснюється, як правило, один раз на п’ять рокiв вiдповiдно до Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв України, затвердженого спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi освiти (ч. 1 ст. 32);

· за результатами атестацiї педагогiчних працiвникiв дошкiльного навчального закладу визначається вiдповiднiсть педагогiчного працiвника займанiй посадi, встановлюється його квалiфiкацiйна категорiя (спецiалiст, спецiалiст другої категорiї, спецiалiст першої категорiї, спецiалiст вищої категорiї), може бути присвоєно вiдповiдне педагогiчне звання вихователям — «Вихователь-методист», а вихователям-методистам — «Старший вихователь» (ч. 2 ст. 32 ).

 

Типове положення  про атестацію педагогічних працівників  від 06.10.2010 року, № 930

 

        Типове положення  про атестацію педагогічних працівників  зі змінами (наказ МОН України від 08.08.2013 року № 1135)

 

      Лист МОН. Молоді та спорту України  “Щодо атестації педагогічних працівників” від 25.10.2012 року № 1/9-779 

 

     Методичні рекомендації  “Атестація педагогічних правцівників” / Адаменко Г.І., методист ІМЦ управління освіти і науки Сумської міської ради,  Могилевська І.І., вихователь-методист ДНЗ № 7, Суми, 2016 р.

Етапи атестації

Підготовчий

збирання інформації, розробка нормативної бази атестації, організаційна робота з кадрами


Поточний

збирання інформації, розробка нормативної бази атестації, організаційна робота з кадрами


Узагальнюючий

збирання інформації, розробка нормативної бази атестації, організаційна робота з кадрами


Підсумковий

підведення підсумків атестаціїРезультати атестації 2017 року